สพม.เชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นางสาวสิริรักษ์ ชูสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและบรรยายพิเศษ ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน จากทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวนทั้งสิ้น 70 คน โดยมี ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) เป็นไปตามหลักสูตรการฝึกอบรมฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อเสริมสร้างกำลังพลในพื้นที่ในการปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเครือข่ายการเฝ้าระวัง คุ้มครอง ป้องกัน ปลูกฝัง ปราบปราม สร้างความปลอดภัยให้กับครูและนักเรียนอย่างยั่งยืน โดยกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 24 -26 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมล้านเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ขอขอบคุณคณะวิทยากรจาก ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ที่มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ต่อไป