ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ กรรมการประเมินการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรรมการและเลขานุการในการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน โดยมีผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน ๔ ราย ดังนีี้

๑. นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒

๒. นางสาวอัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

๓. นางสาวรัชดา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

๔. นายวิศิษฎ์ มุ่งนากลาง ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง

โดยมี นายนิยม ไผ่โสภา ผู้อํานวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ เป็นประธานกรรมการ, นายนิพนธ์ นนธิ ผู้อํานวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ กรรมการ และ นางวารี คหินทพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ผู้ช่วยเลขานุการ ณ หอประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

สุกัญญา หมั่นจิตร์