สพป.สมุทรสาคร – ภารกิจ ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสาคร

วันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพป.สมุทรสาคร รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี จากคณะกรรมการฯ ได้แก่ ว่าที่ ร.ต.นพดล รักษ์แก้ว ผอ.สพม.นครศรีธรรมราช (ประธานกรรมการ) นางนิสา บรรจงการ ผอ.สพม.นครปฐม (กรรมการ) และ นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ (กรรมการและเลขานุการ) โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการประเมิน ดังนี้ ดร.ภัทรนันฐ์ ไหลงามรอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร นายสมใจ ผิวสา รอง อ.สพป.สมุทรสาคร นายพิทักษ์ ทวีแสง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาครผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.สมุทรสาคร และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องณ ห้องประชุมเสมาสาคร (ชั้น ๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ.

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย เพื่อขอรับตราพระราชทานตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดย นายสมใจ ผิวสา รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการโครงงานที่นำเสนอ Best Practice พร้อมด้วย ดร.ภัทรนันฐ์ ไหลงาม รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร นายพิทักษ์ ทวีแสง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร คณะศีกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสาคร ผู้นำเสนอผลงาน และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานฯ ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) จังหวัดสมุทรสาคร

การประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร” ประจำปี ๒๕๖๖ ผ่านโปรแกรม Zoom Meetings และ นายพิทักษ์ ทวีแสง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ดร.ภัทรนันฐ์ ไหลงาม รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ โดยมี นายดิษฐวัฒน์ ธนการเต็มมูล ผอ.โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ เป็นวิทยากรบรรยาย และผู้รับการอบรมเข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์

รอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ พร้อมด้วย ดร.ภัทรนันฐ์ ไหลงาม รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร คณะกรรมการฯ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องณ ห้องประชุมเสมาสาคร (ชั้น ๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย ดร.ภัทรนันฐ์ ไหลงาม รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร นายสมใจ ผิวสา รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร นายพิทักษ์ ทวีแสง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านสื่อดิจิทัล Zoom ณ ห้องประชุมพิพัฒน์สาครธรรม (ชั้น ๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธาน ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.สมุทรสาคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ และติดตามผลการปฏิบัติราชการ พร้อมด้วย ดร.ภัทรนันฐ์ ไหลงาม รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร นายสมใจ ผิวสา รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร นายพิทักษ์ ทวีแสง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.สมุทรสาคร และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเสมาสาคร (ชั้น ๓) สพป.สมุทรสาคร

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.สมุทรสาคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธาน ในการประชุมผู้บริหาร สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย ดร.ภัทรนันฐ์ ไหลงาม รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร นายสมใจ ผิวสา รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร นายพิทักษ์ ทวีแสง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ และติดตามผลการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามนโยบายของ สพป.สมุทรสาคร โดยเคร่งครัด ณ ห้องประชุมพิพัฒน์สาครธรรม (ชั้น ๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ประชุมผู้บริหาร สพป.สมุทรสาคร

วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมประธานสหวิทยาเขต สังกัด สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ประธานสหวิทยาเขต ๑๑ สหวิทยาเขต และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ และติดตามผลการปฏิบัติราชการตามนโยบาย ของ สพป.สมุทรสาคร ณ ห้องประชุมพิพัฒน์สาครธรรม (ชั้น ๒) สพป.สมุทรสาคร

ประชุมประธานสหวิทยาเขต สังกัด สพป.สมุทรสาคร

วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ โรงเรียนวัดศิริมงคล เพื่อตรวจติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ พร้อมด้วย นายพิทักษ์ ทวีแสง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ผอ.กลุ่มอำนวยการ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ โรงเรียนวัดศิริมงคล

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำอาสาสมัครทางการศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๖ ทั้งนี้ แกนนำอาสาสมัครทางการศึกษา จะนำประโยชน์มาสู่โรงเรียนในสังกัด สพป.สมุทรสาคร ให้สามารถดูแล ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนอย่างมีระบบ ทั่วถึง ทันเวลา และถูกวิธี อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการดูแล ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนให้มีความเข้มแข็งระหว่างโรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนา ส่งเสริม และการช่วยเหลือได้ตรงตามสภาพปัญหา ในกรณีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา เพื่อตอบสนองนโยบายด้านความปลอดภัย และ ด้านโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ของ สพฐ. พร้อมด้วย ดร.ภัทรนันฐ์ ไหลงาม รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร คณะวิทยากร คณะกรรมการดำเนินงาน ผู้เข้ารับการอบรม และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเสมาสาคร (ชั้น ๓) สพป.สมุทรสาคร

อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำอาสาสมัครทางการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพป.สมุทรสาคร และ น.ส.ภัทรฐิณีพร พงษ์วิสุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดทำชุดกิจกรรมเรียนรู้สื่อ ๖๐ พรรษา (ใบงานและใบความรู้) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

ประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดทำชุดกิจกรรมเรียนรู้สื่อ ๖๐ พรรษา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ โรงเรียนบ้านโคก เพื่อตรวจติดตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่ ที่ได้มอบหมายไว้ ดังนี้ มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา และแผนเผชิญเหตุ การส่งเสริมเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย และ ระบบดูแลนักเรียน “อาสาสมัครวัยใส ห่วงใยน้องๆ” โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ร่วมรับฟังนโยบายการตรวจติดตามในครั้งนี้

ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ โรงเรียนบ้านโคก

วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพป.สมุทรสาคร และ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อซักซ้อมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อซักซ้อมการดำเนินการดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมพิพัฒน์สาครธรรม (ชั้น ๒) สพป.สมุทรสาคร

ประชุมทางไกล (Video Conference)

วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพิพัฒน์สาครธรรม (ชั้น ๒) สพป.สมุทรสาคร

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา