ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาไทย ศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษา เพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนใต้

ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาไทยของศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษา เพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายสราวุธ เดชมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นผู้กล่าวรายงานในการจัดอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักภาพครูผู้สอนภาษาไทยของครูปถมวัย และครู ป.1 จำนวน 498 คน ของศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง 249 แห่ง ให้ได้รับการพัฒนาด้านการผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนภาาาไทย และการพัฒนา เทคนิควิธีการสอนภาษาไทยที่ถูกต้อง จากคณะวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดประสบการณ์ดังกล่าวจากทุกส่วนภูมิภาคทั่วประเทศกว่า 30 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้