สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานพัสดุโรงเรียน รุ่นที่ 3

         วันที่ 5 เมษายน  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานพัสดุโรงเรียน  รุ่นที่ 3  ณ ห้องประชุม 3  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เพื่อทบทวนความรู้และความเข้าใจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ปฏิบัติงานพัสดุโรงเรียน  จำนวน 51 คน  ซึ่งก่อนเปิดการอบรมฯ  ประธานในพิธี  และผู้เข้าอบรมได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์  ร้องเพลงชาติ  กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์   ทั้งนี้   นางสาวพรพิมล  แจ่มกระจ่าง  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้