สพป.ภูเก็ต ดำเนินการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม สพป.ภูเก็ต กิจกรรมขยายผลอบรมหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วิภา สายรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาภูเก็ต มอบหมายให้นายอนุพงษ์  คล้องการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม สพป.ภูเก็ต กิจกรรมขยายผลอบรมหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” เพื่อพัฒนาสร้างความรู้ความสามารถของครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน การสอน ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ครูที่ได้รับการอบรมสามารถคัดกรอง ประเมิน ช่วยเหลือ นำความรู้ที่ที่ได้รับไปช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ทั้ง 9 ประเภท โดยมีกลุ่มเป้าหมายครูที่รับผิดชอบงานการศึกษาเรียนรวม จำนวน 17 โรงเรียน ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้จาก ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต สพป.พังงาและโรงเรียนหงษ์หยกบำรุง สพป.ภูเก็ต  ณ ห้องพุดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต

Latest posts by นิชฎา (see all)