++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลากรฯ 38 ค. (2)+++

^^^   วันนี้  นายสุภาพ  กาวิ   รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)    ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2562 )   เพื่อให้การบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการในเรื่องการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เป็นธรรม โปร่งใส  และตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติราชการตามมาตรฐานตำแหน่ง  ณ  ห้องประชุม 2   ชั้น 3  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 +++ธีรธิดา  พรหมมาแบน ภาพ/ข่าว+++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน