สพฐ.ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ณ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

24 พฤษภาคม 2566 นางอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ รองผู้อำนวยการ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นางสาวรุ่งทิวา งามตา และ นางสาวธีรวรรณ บุญบำรุง สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566 ณ ห้องเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ ดร.ละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ให้การต้อนรับและเป็นผู้นำเสนอข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวม และ ดร.เมตตา แสวงลาภ รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับและเติมเต็มข้อมูล โดยโครงการที่ได้รับการติดตามผลการดำเนินงาน มีจำนวน 6 โครงการ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โครงการบ้านนักวิทยาศาตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน รูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์ของ สพฐ. โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ รูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงโรงเรียนคุณภาพ สังกัด สพฐ. โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีโปรแกรมประยุกต์ ชั้น ป.4-ป.6 และโครงการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ของโรงเรียนวัดพระฝาง ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพนำร่องในสังกัด รายงานโดย นายสิงหา บุญเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระฝาง ซึ่งผลการดำเนินการทุกโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ สพฐ.ตั้งไว้ และทุกโครงการบรรลุความสำเร็จในระดับเป็นที่น่าพอใจ แต่ก็มีทั้งข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะที่ได้นำเสนอข้อมูลให้กับคณะผู้ติดตามโครงการทราบ เพื่อนำรายงานในระดับต่อไป