นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  ระดับ ๓ ดาว เขตตรวจราชการที่ ๘ (รอบที่ ๒) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  ระดับ ๓ ดาว เขตตรวจราชการที่ ๘ (รอบที่ ๒) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีนายยอดยิ่ง ทองรอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ ประธานคณะกรรมการ พร้อมคณะ โดยมีโรงเรียนเข้ารับการประเมิน จำนวน ๙ โรงเรียน ดังนี้ 1) ร.ร.วัดหัวกระสังข์ ๒) ร.ร.วัดเสม็ดเหนือ  ๓) ร.ร.บ้านนา ๔) ร.ร.บ้านหินแร่ ๕) ร.ร.วัดหัวไทร ๖) ร.ร.วัดบางกระดาน  ๗) ร.ร.บ้านแปลงไผ่ – ขุนคลัง  ๘) ร.ร.บ้านหนองประโยชน์  ๙) ร.ร.วัดคูมอญ ณ ห้องประชุม ๑  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

ปรียาภรณ์ โอสถานนท์
Latest posts by ปรียาภรณ์ โอสถานนท์ (see all)