สพฐ. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนงานอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” ของผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) หมอบหมายให้ นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนงานอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” ของผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ โดยมี นายโรจนะ กฤษเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นายปัญญา แก้วกียูร ผู้ทรงคุณวุฒิ สพฐ. นายศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพฐ. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 (ผอ.สพป.นครพนม เขต 1) นายวีรพล สารบรรณ ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม (ผอ.สพม.นครพนม) ผอ.กลุ่มอำนวยการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ โรงแรม ฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม

นายธีร์ ภวังคนันท์ กล่าวว่า สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในฐานะหน่วยงานส่วนกลางที่จะต้องทําหน้าที่ให้การสนับสนุนส่งเสริม และการกํากับดูแลงานอํานวยการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา ให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้ง ยังเป็นหน่วยงานที่ให้บริการสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา อย่างมีคุณภาพ รวมถึง งานอํานวยการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร การประสานงานและให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ่มภารกิจและงาน ต่าง ๆ ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการและดําเนินงานตามบทบาทภารกิจ อํานาจหน้าที่ได้อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของความถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนและให้บริการข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร สื่ออุปกรณ์ทางการศึกษา และทรัพยากร ที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาบริการจัดการได้อย่างสะดวก คล่องตัว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ดังนั้น สพฐ. จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนงานอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” ระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม ขึ้น เพื่อให้ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 245 คน จากทุกเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการงานอํานวยการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“..หวังว่าประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนงานอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” ของผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ ระหว่าง วันที่ 25 – 28 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม ในครั้งนี้ นอกจากที่ทุกท่านจะได้รับความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแล้ว สิ่งสำคัญคือจะได้เกิดการถ่ายโยงองค์ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานร่วมกันทั้ง 245 เขต และนำประสบการณ์กลับไปประยุกต์ในใช้พัฒนางานได้ต่อไป..” นายธีร์ ภวังคนันท์ กล่าว