ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. “ภูธร” เปิดประชุมปฏิบัติการพัฒนาชุดนวัตกรรมม 12 เดือน Webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต เพื่อประยุกต์ใช้ในห้องเรียน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาชุดนวัตกรรมม 12 เดือน Webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต เพื่อประยุกต์ใช้ในห้องเรียน โดยมี นายฐนรินทร์ หวายฤทธิ์ธนกุล ให้การต้อนรับ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

โครงการกิจกรรม 12 เดือน Webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต จัดโดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.)  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดนวัตกรรมเพื่อจะนำไปเผยแพร่ให้ครูนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียน ซึ่งเป็นงานที่มีประโยชน์กับทั้งครูและเยาวชนยุคดิทัล ซึ่งปัจจุบันดำเนินการในระยะที่ 2 ได้แก่

ระยะที่ 1 : การศึกษา วิเคราะห์สภาพสถานการณ์การจัดการสอนสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

ระยะที่ 2 : การสังเคราะห์ พัฒนาและทดลองใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต

โดยเป้าหมายของการจัดประชุมครั้งนี้ คือ

1) ศึกษา สังเคราะห์บทเรียนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ 12 เดือน Webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถือนาคต เพื่อประยุกต์ใช้ในห้องเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2) พัฒนาชุดนวัตกรรม 12 เดือน Webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต เพื่อประยุกต์ใช้ในห้องเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3) ศึกษา พัฒนา และยกร่างวิจัยและพัฒนาชุดนวัตกรรม 12 เดือน Webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต เพื่อประยุกต์ใช้ในห้องเรียนดังนั้น จึงมีการจัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้น

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษานิเทศก์ นักวิขาการศึกษา นักจัดการทั่วไป ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู จำนวนทั้งสิ้น 115 คน โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยี ด้านประวัติศาสตร์ วิจัย ในการเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน