สพป.น่าน เขต 1 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ครั้งที่ 2/2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม การขับเคลื่อน สรุปแผนการติดตาม นำไปสู่การพิจารณาแผน การนำเครื่องมือ และเนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมคุณากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1