คาราวาน สพป.นราธิวาส เขต 3 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในการเปิดภาเรียนที่ 1/2566

>>>>>>วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 9:30น. คาราวาน สพป.นราธิวาส เขต 3 นำโดยนางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.หญิงชนาธิป ผลวาวแวว นายวิชัย จันทร์ส่อง นายพนม ธุระนนท์ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2566 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ในการนี้ได้พบปะคณะครู และนักเรียน เพื่อสอบถามปัญหาในการจัดการเรียนการสอน และเน้นย้ำการขับเคลื่อนจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 5 ข้อได้แก่ ได้แก่ 1.ด้านความปลอดภัย 2.อ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น 3.สถานศึกษาสวยงาม น่าอยู่ น่าดู 4.การเงินพัสดุถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 5.การสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์