สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ยกระดับคุณภาพกิจกรรมสภานักเรียน “SOFT POWER” สภานักเรียนไทย ก้าวไกลสู่สากล เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับคุณภาพกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปี 2566 พร้อมทั้งร่วมบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายสภานักเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของสภานักเรียนร่วมกัน ระหว่าง สภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย (หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) กับ สภานักเรียนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย อันได้แก่ คารวธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม รวมทั้งหลักธรรมาภิบาล การมีจิตอาสาและพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ ส่งผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมก้าวสู่ความเป็นสากล โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคีเครือข่าย เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ทั้งในระดับโรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติ มีผลงานได้รับการยอมรับ เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนมาอย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นแบบอย่าง และเป็นเครือข่าย ช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็งในการดำเนินงานสภานักเรียนให้แก่โรงเรียนอื่น ๆ ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน และประธานสภานักเรียน จำนวน 200 คน จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 69 โรงเรียน และโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ และขนาดกลาง จำนวน 25 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการฯ โดยมี นางนวพร ทองสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายยงชัย สุเมธิวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย (หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายทศพร มนตรีวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 และ นายวันชัย ราชวงค์ ครูโรงเรียนบ้านหนามแท่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว