ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ กรรมการประเมินการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน

.

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก สพฐ. เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน โดยมีผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน ๓ ราย ดังนีี้

๑.นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผู้อำนวยการ สพม.ปทุมธานี

๒.นายกัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการ สพป.ปทุมธานี เขต ๑

๓.นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผู้อำนวยการ สพป.ปทุมธานี เขต ๒

โดยมี นายนิยม ไผ่โสภา ผู้อํานวยการ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต ๑ เป็นประธานกรรมการ, นายนิพนธ์ นนธิ ผู้อํานวยการ สพป.ลพบุรี เขต ๑ กรรมการ และ นางวารี คหินทพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.กรุงเทพมหานคร เขต ๑ ผู้ช่วยเลขานุการ ณ หอประชุม สพม.ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี