สพป.อุทัยธานี เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการทำ PLC

สพป.อุทัยธานี เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการทำ PLC
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้นายธงชัย มั่นสุข ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)และการทำ PLC เพื่อพัฒนาทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และศึกษานิเทศก์ เพื่อให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะขั้นพื้นฐานที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่ได้อย่างมีคุณภาพ รู้จักตัวเอง รู้จักโลก และมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑


โดยจัดการอบรมทั้งหมด ๓ วัน คือวันที่ ๒๗-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ อบรมให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ทุกโรงเรียนในสังกัด และวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ อบรมให้กับศึกษานิเทศก์ในสังกัดทุกคน ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๒ สพป.อุทัยธานี เขต ๑ภาพ https://photos.app.goo.gl/zU44GNZq2pUBQFnv9