การจัดทำเอกสารเพื่อขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ ปี ๒๕๖๖

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นำโดย นางวิลาวัลย์ ตาละคำ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประชุมการจัดทำเอกสารเพื่อขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปี ๒๕๖๖ เพื่อให้การจัดทำเอกสารการขอรับเงินเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ 

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นำโดย นางวิลาวัลย์ ตาละคำ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประชุมการจัดทำเอกสารเพื่อขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ในปี ๒๕๖๖ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ที่จะเกษียณอายุราชการในปี ๒๕๖๖ จำนวนทั้งสิ้น ๑๒๘ ราย เป็นข้าราชการครู จำนวน ๑๒๓ ราย และลูกจ้างประจำ จำนวน ๕ ราย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำเอกสารการขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ เงิน กบข. เงิน กสจ. เป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยมี นางสาวยุวนุช จงคลาดกลาง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้รับผิดชอบ ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์ม ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑