องคมนตรี ตรวจเยี่ยมนักเรียนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน (ม.ท.ศ.) รร.บ้านตระแบกงาม สพป.พิษณุโลก เขต 1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562  เวลา 08.30 น. ที่ โรงเรียนบ้านตระแบกงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วยนายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  นายพรประเสริฐ ประจันตะเสน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายสุภาพ อินทุภูติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระแบกงาม  คณะครูและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับนายอำพน กิตติอำพน  องคมนตรี  ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและทำจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนและชุมชนของนักเรียนในโครงการทุนการศึกษาภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  (ม.ท.ศ.)  ซึ่งออกค่ายดำเนินกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนและชุมชนในระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2562  จำนวน 80 คน โดยใช้โรงเรียนบ้านตระแบกงาม เป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรม

ในการออกตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินกิจกรรมของท่านองคมนตรีในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความเป็นอยู่ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินชีวิตของนักเรียนทุนฯ ตลอดจนเสริมสร้างทักษะชีวิต สร้างเครือข่ายการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ปลูกจิตสำนึกความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ความมีจิตสาธารณะ รวมทั้งสร้างกระบวนการเรียนรู้ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนทุนฯ กับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ โดยเป็นการดำเนินการร่วมกับระหว่างสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับมูลนิธิสถาบันวิจัยพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)  มีหลักการแนวคิดมุ่งพระราชทานทุนการศึกษาให้แก่เด็กยากจนที่เรียนดี ประพฤติดี ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ต่อเนื่องไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถและความต้องการของผู้เรียน โดยยึดหลักให้มีการกระจายทุนครบในทุกจังหวัด ระยะเริ่มแรก พระราชทานทุนให้จังหวัดละ 2 ทุน และให้มีความเท่าเทียมระหว่างเพศของผู้รับพระราชทานทุน โดยเป็นทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี ทั้งนี้ ในระยะต่อไป จะพิจารณาขยายจำนวนทุนเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม และให้ครอบคลุมถึงการพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นการเฉพาะกรณีๆ