สพป.ปัตตานี เขต 3 เร่งขับเคลื่อนกำหนดแผนพัฒนาการศึกษา

ดร.ณิชา เทียมสุวรรณ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานศูนย์เครือข่ายฯ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับผิดชอบโครงการของ สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมประชุมขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการการศึกษา โดยใช้การมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และจุดเน้น เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ปัตตานี เขต 3 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2566-2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ยังได้ค้นหาจุดเน้น และได้กำหนด MOTTO ของ สพป.ปัตตานี เขต 3 คือ “นวัตกรรม นำคุณภาพ” ณ ห้องประชุมสลินดง สพป.ปัตตานี เขต 3

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th