ผอ.สำนักวิชาการฯเป็นประธานในพิธีปิดการประชุมปฏิบัติการ”พัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป”

นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาเป็นประธานปิดการประชุมปฏิบัติการ”พัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป”พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการประชุม ณโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยผอ. สำนักวิชาการฯได้กล่าวสรุปใจความว่า”การประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคปเป็นโครงการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบให้สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษานำนโยบายลดความเหลื่อมล้ำด้วยการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคปเพื่อพัฒนาให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความเข้าใจอย่างชัดเจนและตรงกันโดยสามารถนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมั่นใจ”

โดยมีบุคลากรเข้าร่วมการประชุมแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ 1 ศึกษานิเทศก์ 2 ผู้อำนวยการโรงเรียน 3 ครูผู้สอนระดับอนุบาลโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดและโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา ผอ. สำนักวิชาการกล่าวต่ออีกว่า”ตนเองมีมั่นใจว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการประชุมไปถ่ายทอดให้ครูในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการปฐมวัยและสามารถขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวความคิดให้ครบไปสู่การปฏิบัติได้อย่างประสบความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์”