สำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมคณะวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ขั้นสูง

วันที่ 5  เมษายน 2562  ณ ห้องประชุม 1  …นายสุรศักดิ์  ฦาชา รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นประธานการประชุมคณะวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ขั้นสูง   ซึ่งสำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ สพป.ชัยภูมิ เขต 1   จะดำเนินการจัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ขั้นสูง   ให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่มีความสนใจ ระหว่างวันที่ 1- 7  พฤษภาคม 2562   ณ  ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล อ.เมือชัยภูมิ  โดยมีคณะวิทยากรลูกเสือจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 1,เขต 2 ,เขต 3 และ สพม.30   รวม 30 คน เข้าร่วมประชุมฯ  เพื่อร่วมปรึกษาหารือ  มอบหมายภารกิจและเตรียมความพร้อมในการอบรมฯ