สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 เมษายน 2562 ว่าที่ร้อยเอกสาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ในภาพรวมของจังหวัด ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ได้จัดทำโครงการสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยขึ้นและดำเนินการอบรมดังกล่าว โดยมีคณะวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” บรรยายถ่ายทอดเรื่องราวของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ตั้งแต่สมัยก่อตั้งประเทศสยามจวบจนปัจจุบัน ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากส่วนกลาง ส่งต่อความรักและความเสียสละของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน มีความเสียสละ มีอุดมการณ์และความสามัคคี เป็นการฝึกอบรมที่น้อมนำพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาเป็นแนวทางเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ต่าง ๆ ไปต่อยอด เช่น เป็นวิทยากรอบรมขยายผลในหน่วยงานของตนเอง เป็นแกนนำให้กับจิตอาสาทั่วไปเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาได้อย่างมีประสิทธิผล และสามารถเป็นครูและผู้ช่วยครูให้กับจิตอาสารุ่นต่อไปได้เป็นอย่างดี มีผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1,เขต 2 และ สพม.41(จังหวัดพิจิตร) เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 550 คน  ณ ห้องประชุม CK Convention Hall อ.เมือง จ.พิจิตร…อัษฎาวุธ/ถ่ายภาพ  ธาริณี/ข่าว