สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ ณ หอประชุมปิยธมฺโม รัฐประชาสามัคคี สพป.มหาสารคาม เขต 2


เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจดทัล และการประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1