อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างมัคคุเทศก์น้อย/เยาวชน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566
นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างมัคคุเทศก์น้อย/เยาวชน ในการให้บริการด้านการท่องเที่ยว” โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับผิดชอบโครงการหลักบริการวิชาการแบบบูรณาการ เพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับนักเรียนและเยาวชน เพื่อเป็นการฝึกทักษะของการเป็นนักเล่าเรื่องท้องถิ่น และพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในการเตรียมเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยว CBT Thailand และสร้างมัคคุเทศก์น้อย/เยาวชน ในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออีสาน ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม