สพป.ยะลา เขต 3 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ครั้งที่ 4สพป.ยะลา เขต 3

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสิทธิพร ผมงาม ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 พร้อมด้วย นางปัฏศิกาญจน์ แก้วประเสริฐ รองผอ.สพป.ยะลา เขต 3 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้แทน กศจ. นางสาวรติมา อีแมดือแร๊ะ ผู้แทน ก.ค.ศ. นายมนูญ จันทร์สุข ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล นายโกมุท รุยอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา นางนิตยา วิมล ผู้แทนข้าราชการครู นายชัยศักดิ์ วิสุทธิ์ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นายวิรัตน์ อุสมา ผู้แทนนายอำเภอเบตง และนายกฤษฎา ขาวเรือง นิติกรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ ครั้งที่ 4/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น เป็นประธานการประชุม อ.ก.ค.ศ. ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมนรินทรนุสรณ์ สพป.ยะลา เขต 3

yala3 betong
Latest posts by yala3 betong (see all)