สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต ๒ จัดฝึกการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต ๒ จัดฝึกการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒

>> วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมี
นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดฝึกอบรม
>> การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒ มีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๙๑ คน โดยพิธีเปิดจัดขึ้น ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต ๒ และระหว่างวันที่ ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือภูริทัศ ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

สุกัญญา หมั่นจิตร์