ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านโคกแมงเงา

วันอังคารที่ 30  พฤษภาคม พ.ศ. 2566  เวลา 10.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เดินทางออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอำเภอเมืองหนองคาย ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566  โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียน ทั้งหมด 90 คน โดยมี นางผกาพันธ์  ผาเจริญ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้งนี้นายมติชน มูลสูตร ยังได้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา การอ่านออก เขียนได้ การคิดเลขเป็นและโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ในโอกาสนี้ได้ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยห้องเรียน อาคารสถานที่และบริบทรอบๆโรงเรียน พร้อมกับได้ให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ แก่คณะผู้บริหาร คณะครูครู และนักเรียน อีกด้วย