ประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน

ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน ให้แก้่บุตรของสมาชิกสหกรณ์โคนมหรือสมาชิกสหกรณ์การเกษตร ที่สมาชิกเลี้ยงโคนม ผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนดังกล่าว สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารดังแนบ