สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2566 เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายทองคำ จันทร์โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้/////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว