สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ตรวจเยี่ยม นิเทศ ร.ร.บ้านห้วยหิน อำเภอพนมสารคาม

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ มอบหมายให้ว่าที่ รท.ศุภวัชร ชำนาญนาค รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมด้วย นางสาวมนัสนันท์ พิพัฒน์ดิษยา ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๕ นายกิตติพงศ์ ศิริเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำมหาชัย นางภัทรวดี เดชเฟื่อง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางวรัชญา รักยศ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวลักษมีกานต์ เที่ยงพิมล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางพัชยา ซือมงกง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวศิรินพร เดชศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นายวสุพล กระจ่าง ครูร.ร.วัดบ้านซ่อง ได้ออกนิเทศ ติดตาม สร้างขวัญและกำลังใจ การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ พร้อมพบปะแลกเปลี่ยน และเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบโรงเรียน ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมความปลอดภัยในโรงเรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านห้วยหิน  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา