รองเลขาธิการ กพฐ. “พัฒนะ” พร้อมผู้บริหารสำนัก ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ครั้งที่ 9/2566

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ครั้งที่ 9/2566 ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting โดยมี รองเลขาธิการ กพฐ. ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ผู้อำนวยการสำนักของ สพฐ. เข้าร่วมการประชุม เพื่อหารือข้อราชการ อาทิ ผลการประเมินพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา รอบ 3 ปี รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ในส่วนของ สพฐ.) และ (ร่าง) ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (JOINT KPIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นต้น