วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเชิงรุก (Active Learning) สำหรับครูโรงเรียนนำร่อง โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในรูปแบบ

ออนไซต์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวเชิงรุก (Active Learning) สำหรับครูโรงเรียนนำร่อง และเพื่อให้ครูโรงเรียนนำร่องมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้แนวคิดเชิงรุก (Active Learning) ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูผู้สอนโรงเรียนนำร่อง จำนวน 28 คน ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 สนองนโยบายด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ

Latest posts by ช่อเอื้อง ชาสุนทร (see all)