ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. “ภูธร” เป็นประธานในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนพัฒนานิคม ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและเปิดอาคารเรียนพุทธวชิรบารมี

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนพัฒนานิคม ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและเปิดอาคารเรียนพุทธวชิรบารมี โดยมี นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ อดีตเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (ศิษย์เก่าโรงเรียนพัฒนานิคม เลขประจำตัวนักเรียน 1) ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผอ.สพม.ลพบุรี ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผอ.สพม.ลพบุรี นายวีระวัฒน์ วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนานิคม และคณะครู ร่วมงานในพิธี ณ โรงเรียนพัฒนานิคม จ.ลพบุรี

ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มุุ่งเน้นการสร้างโอกาส สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา ให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนพัฒนานิคมเป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่อง “โครงการโรงเรียนคุณภาพ” โครงการโรงเรียนคุณภาพ ถือเป็นนโยบายสำคัญของ สพฐ. ที่มุ่งหวังให้โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและสร้างนักเรียนให้มีศักยภาพที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 การเปิดอาคารเรียนพุทธวชิรบารมีในวันนี้จะส่งผลดีต่อนักเรียนโดยตรงทำให้โรงเรียนมีความพร้อมสำหรับการเรียนการสอน การทำกิจกรรมของนักเรียน สามารถสร้างนักเรียนให้เป็นคนเก่งคนดีและมีทักษะชีวิตในยุคดิจิทัล เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคตต่อไป