สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง พิจารณาการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของสภานักเรียน (Best Practice)วิธีการทำงานที่ดีที่สุด

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานกรรมการพิจารณาการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของสภานักเรียน (Best Practice) วิธีการทำงานที่ดีที่สุด ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ผ่านระบบทางไกล โปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ ความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย อันได้แก่คารวธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม รวมทั้งหลักธรรมมาภิบาล การมีจิตอาสาและพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ ส่งผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมก้าวสู่การเป็นสากล   เรวดี…ภาพ / ข่าว