สพป.ระยอง เขต ๒ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้เด็กรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล ตั้งคำถามจากปรากฏการณ์ธรรมชาติรอบตัว และการทำงานเป็นกลุ่ม ครูได้พัฒนาทักษะการฟังอย่างมีสุนทรียภาพ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดและการฟังให้กับเด็กได้ในระดับ ชั้นป.๑ และ ป.๒ มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน ๔๐ โรงเรียน ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุกัลยา สุเฌอ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากร ร่วมกับคณะครู LNและ LT สพป.ระยอง เขต ๒ โดยใช้กระบวนการ Active Learning ณ ห้องประชุมแหลมแม่พิมพ์ สพป.ระยอง เขต ๒