สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2566

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2566 เพื่อแจ้งกำหนดปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2566 และเปิดระบบให้โรงเรียนในสังกัดแก้ไขปรับปรุงข้อมูลนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา และมีกำหนดปิดระบบในวันที่ 10 มิถุนายน 2566 เพื่อนำข้อมูลนักเรียนไปใช้ในการบริหารจัดการด้านอื่นๆ ต่อไป แต่เนื่องจากระยะเวลาในการปรับปรุงข้อมูลกระชั้นชิด และมีครูผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานใหม่จำนวนมาก กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน ไม่สามารถจัดประชุมชี้แจงเป็นกลุ่มย่อยได้ จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ Google Meet และ Facebook Live ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 258 โรงเรียน เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนมีความถูกต้อง และสามารถยืนยันข้อมูลได้ครบทุกโรงเรียน ทันตามกำหนด โดยมี นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นางธัญญาธนันท์ นิธิศเกษมโภคิน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสิริทร คงคูณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสือบอง อำเภอเมือง นายบรรพต บุญทวี ครูโรงเรียนบ้านกระแชง (คุรุราษฎร์นุกูล) อำเภอพยุห์ นายพิทักษ์ บุญมา ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ห้วยคล้า 3 อำเภอวังหิน นางเกษร สมใจ ครูโรงเรียนบ้านผักขะ อำเภอยางชุมน้อย////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว