สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566และติดตามการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 1  มิถุนายน 2566 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้ให้นางพัชรินทร์  สามะณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566และติดตามการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Cloud Meeting)  ณ ห้องประชุมพุนพิน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมีนางสุทิสา  วงศ์ณศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวรายงานโครงการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)  โรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 179 คน กิจกรรมประกอบด้วยการชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ได้แก่ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (G-Code) และระบบจัดเก็บข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) และการติดตามความก้าวหน้าและให้คำแนะนำในการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เป็นรายโรงเรียน  ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2