สพม.สงขลา สตูล “มอบนโยบายและรับทราบวัฒนธรรมขององค์กร ในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู “

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมคชาธาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เป็นประธานในการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู จำนวน 67 ราย จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ ที่ได้รับการพิจารณาย้ายมาดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เพื่อมอบนโยบายและรับทราบวัฒนธรรมขององค์กรในอันที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่และการสร้างความสัมพันธ์อันดีในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน พร้อมทั้งความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพครู สวัสดิการที่จะได้รับ และการประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  และประธานสหวิทยาเขต 4 สหวิทยาเขต ได้แก่ นายวัฒนา  ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา (ประธานสหวิทยาเขต  สองทะเล) นายเสรี  อินทร์คง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์- กุลกันยา (ประธานสหวิทยาเขตนครหาดใหญ่) นายเสนอ  ใหมจุ้ย ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ (ประธานสหวิทยาเขตทักษิณ สงขลา) นายสิรวุฒิ  ยุนุ้ย  ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนกำแพงวิทยา (ประธานสหวิทยาเขตอันดามัน) ได้เข้าร่วมประชุมและให้แนวคิดและแนวทางในปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตนแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 67 คน ด้วย