สพป.ลำพูน เขต 2 พัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2566 ด้วยระบบการประชุมทางไกล Video Conference

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้ดร.กุลชนกนันท์ ธนโชติกิจเกื้อกูล รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2566 ด้วยระบบการประชุมทางไกล Video Conference ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดทั้ง 78 โรงเรียน สามารถจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา โดยใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพ และเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 และ สถานศึกษาในสังกัดให้เป็นปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ