สพป.อุดรธานี เขต ๔ จัดโครงการเสริมสร้าง พัฒนาและป้องกันการกระทำผิดวินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร “บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ยุคใหม่ ใส่ใจหลักธรรมาภิบาล”

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้าง พัฒนาและป้องกันการกระทำผิดวินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร “บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ยุคใหม่ ใส่ใจหลักธรรมาภิบาล” โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ๑๔๖ โรงเรียน เข้าร่วมอบรม ณ หอประชุมเมตตาธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ สามารถปฏิบัติตนตามวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย โดยอาศัยหลักธรรมะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ในการบริหารสถานศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก พระธรรมวิทย์ ฐานธมฺโม ประธานสำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย เป็นพระวิทยากรมาให้การอบรมหลักสูตรฯ สาธุ สาธุ