ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. “ภูธร” เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินกิจกรรม OBEC Cambridge School Summit 2023 ของโรงเรียนในโครงการ Education Hub

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินกิจกรรม OBEC Cambridge School Summit 2023 ของโรงเรียนในโครงการ Education Hub ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2566 โดยมี นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

นายภูธร กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) โดยมีผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และได้มีการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงาน ประสาน เชื่อมโยงการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการ Education Hub ที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน OBEC Cambridge School Summit 2023 เพื่อเป็นการนำเสนอศักยภาพของนักเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) โปรแกรมนานาชาติ หลักสูตรเคมบริดจ์ (Cambridge) ที่มีการจัดกิจกรรมขึ้นทุกปีการศึกษา เพื่อให้การดำเนินการวางแผนการดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้เรียน ด้วยศักยภาพของโรงเรียนในโครงการ Education Hub โปรแกรมนานาชาติ หลักสูตรเคมบริดจ์ (Cambidge) ทั้ง 8 โรงเรียน จะสามารถวางแผนการดำเนินกิจกรรม พร้อมขับเคลื่อนโรงเรียนไปสู่เป้าหมายของโครงการให้บรรลุผลสำเร็จได้

สำหรับ โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม OBEC Cambridge School Summit 2023 ระหว่างเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2566 เพื่อเป็นกิจกรรมนำเสนอศักยภาพของนักเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) โปรแกรมนานาชาติ หลักสูตรเคมบริดจ์ (Cambridge) จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่

1. โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

2. โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

3. โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

4. โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง

5. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพมหานคร

6. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

7. โรงเรียนแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น

8. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย คณะทำงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารโรงเรียน ครูหัวหน้าโครงการหรือผู้จัดการโครงการ และ ครูผู้ประสานงาน โรงเรียนโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) โปรแกรมนานาชาติ หลักสูตรเคมบริดจ์ (Cambridge) รวมทั้งสิ้นจำนวน 35 คน