สพม.เชียงใหม่ ประชุมชี้แจงกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่ผู้เรียนโดยครูผู้สอนชาวต่างประเทศ (Native Speakers)

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางธัญสุตา อุดมศิลปทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

และนางพัชรินทร์ กันวะนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ประชุมชี้แจงกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่ผู้เรียนโดยครูผู้สอนชาวต่างประเทศ (Native Speakers) และครูชาวไทยที่สื่อสารภาษาอังกฤษเป็นเลิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับคณะวิทยากร นางอารี เลิศจรรยารักษ์ นางสาวปราณี แก้วสะอาด Teacher Ryan Teacher William และคณะครูที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 6 – 27 มิถุนายน 2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/ข่าว : กล่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.เชียงใหม่