+++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ประชุมวิทยากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน+++

++วันศุกร์ ที่ 2  เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. นายเทวัน พอใจ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต  1 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะวิทยากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุม 2 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ++ธีรธิดา พรหมมาแบน ,สุวิมล บรรพตสูงล้ำ รายงาน++

ธีรธิดา พรหมมาแบน