สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประชุมชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายจำนวน 30 คน มีความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หรือ แบบวัด EIT และเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินตามกำหนดระยะเวลาและกรอบการประเมิน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ข่าว /ศราวุฒิ ขันเงิน ภาพ