Video Conference ทบทวนการจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ทบทวนการจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษาและการนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนการรับนักเรียน ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนยายน ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นางสาวจีรนันท์ แสงดาว ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  นางณิชยา วงศ์อุทุมพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวรัศมี ตระกูลรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวสุภาพร โขงรัมย์ นักวิชาการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ทบทวนการจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษาและการนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนการรับนักเรียน ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑