สพป.ชัยภูมิ เขต 1ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 6 มิถุนายน 2566  นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนายสงัด  คำเรืองศรี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 .นางรัชฎาพร  ชูสกุล  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนและคณะ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบเปลี่ยนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโดยจัดการรวมโรงเรียน,ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว,(ร่าง)โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ,,(ร่าง) โครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน,(ร่าง) โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของจังหวัดชัยภูมิ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2566,แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570  เป็นต้น  โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ,