สพป.ระยอง เขต ๒ ศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายกานตพงศ์ สุทธิประภา รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมคณะ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เดินทางไปศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา ตามบริบทของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยคณะศึกษาดูงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมถึงจุดเน้นของการพัฒนางาน พัฒนาคน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน บุคลาทางการศึกษา และสถานศึกษาต่อไป ณ โรงเรียนวัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี และ สพป.ตราด จังหวัดตราด พร้อมนี้ ขอขอบคุณคณะต้อนรับการศึกษาดูงานของโรงเรียนวัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี และคณะผู้บริหารการศึกษา และ ผอ.กลุ่มต่าง ๆ ใน สพป.ตราด จังหวัดตราด ที่ให้การต้อนรับในครั้งนี้อย่างดียิ่ง