สพป.เลยเขต 3 เปิดค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.
นายปัญจพล แสงคำไพ ผอ.สพป.เลย เขต 3
ได้มอบหมายให้ นายอาคม สีพิมพ์สอ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานเปิดค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม มีวัตถุประสงค์ ในการปลูกฝังจิตสำนึก ทักษะกระบวนการคิด ความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงมีจิตสาธารณะและนักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายนักเรียนคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรมให้มีประสิทธิและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านโพนสูง โรงเรียนบ้านกกโพธิ์วังกำและโรงเรียนบ้านกกสะตี ณ วัดบ้านโคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย