สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ มอบหมายให้นายพงศ์สันต์ โตเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีนางวรัชญา รักยศ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี และพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัด โดยแบ่งการอบรมเป็น ๓ รุ่น ในระหว่างวันที่ ๗ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖  รุ่นที่ ๒ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ โรงเรียนในเขตอำเภอสนามชัยเขต และอำเภอบางคล้า ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒