สพป.สมุทรสาคร – ภารกิจ ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสาคร

วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการรับสมัคร และสร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการฯ ในการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมด้วย ดร.ภัทรนันฐ์ ไหลงาม รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร นายสมใจ ผิวสา รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร นายพิทักษ์ ทวีแสง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องพิพัฒน์สาครธรรม (ชั้น ๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ โรงเรียนบ้านแคราย เพื่อตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การป้องกันมลพิษทางอากาศและทางเสียง โดยมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับฟังนโยบายการตรวจติดตามในครั้งนี้

โรงเรียนบ้านแคราย

วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ โรงเรียนบ้านบางปิ้ง เพื่อตรวจติดตามเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับฟังนโยบายในครั้งนี้

โรงเรียนบ้านบางปิ้ง

วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของสถานที่รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ โดยมี รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยในครั้งนี้ด้วย

ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของสถานที่รับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย

วันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ถึง วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ซึ่งเป็นวันแรกของการรับสมัคร พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใสและยุติธรรมในทุกขั้นตอนของการรับสมัคร ณ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ โดยมี รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ผอ.กลุ่ม/หน่วย สพป.สมุทรสาคร และผู้บริหารโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ร่วมตรวจเยี่ยมในครั้งนี้

ตรวจเยี่ยมสถานที่รับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย

วันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสมุทรสาคร ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสาคร

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสมุทรสาคร

วันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมสาครบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ถึง วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ในวันที่ ๒ ของการรับสมัคร โดยมี รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ผอ.กลุ่ม/หน่วย สพป.สมุทรสาคร และผู้บริหารโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ร่วมตรวจเยี่ยมในครั้งนี้

ตรวจเยี่ยมสถานที่รับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย

วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจราชการโรงเรียนในสังกัด สพป.สมุทรสาคร โดยเน้นย้ำเรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และความปลอดภัยในสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดบางพลี โรงเรียนวัดนาขวาง โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม โรงเรียนวัดบางน้ำวน และ โรงเรียนวัดบางปลา

โรงเรียนวัดบางพลี
โรงเรียนวัดนาขวาง
โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม
โรงเรียนวัดบางน้ำวน
โรงเรียนวัดบางปลา

วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี ๒๕๖๖ เพื่อประชุมหารือ สรุปประเด็นปัญหา และแนวทางการแก้ไขในการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ใน ๒ วันที่ผ่านมา (๓๑ พฤษภาคม และ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖)

ประชุมคณะกรรมการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ถึง วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ในวันที่ ๓ ของการรับสมัคร ณ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ โดยมี รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ผอ.กลุ่ม/หน่วย สพป.สมุทรสาคร และผู้บริหารโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ร่วมตรวจเยี่ยมในครั้งนี้

ตรวจเยี่ยมสถานที่รับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย

วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมี นายพิทักษ์ ทวีแสง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมบูทนิทรรศการผู้เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เข้าร่วมประกวดฯ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนวัดคลองครุ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

TO BE NUMBER ONE

วันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เพื่อสรุปข้อมูลและรายละเอียดของการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี ๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ถึง วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖) พร้อมทั้งได้วางแผนการดำเนินงานสอบแข่งขันฯ ในลำดับต่อไป ณ ห้องประชุมเสมาสาคร (ชั้น ๓) สพป.สมุทรสาคร

ประชุมบุคลากร สพป.สมุทรสาคร

วันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ เพื่อตรวจติดตามนโยบายเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ความคลื่อนไหว อสมส. อาสาสมัครทางการศึกษา และโครงการอาหารกลางวัน โดยมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมรับฟังนโยบายการตรวจติดตามในครั้งนี้

โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ

วันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ลงพื้นที่สำรวจสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครและ โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

สำรวจสนามสอบแข่งขันครูผู้ช่วย